United States
  Export to Excel
Hierarchies 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Metropolitan statistical area
  New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA NA NA NA NA NA NA 18,323.0 18,476.8 18,554.6 18,598.8 18,597.9 18,568.8 18,538.8 18,572.3 18,672.4 18,800.2 18,920.0 19,015.9 19,160.0 19,949.5 20,092.9 20,182.3
  Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA NA NA NA NA NA NA 12,365.6 12,511.5 12,614.2 12,696.5 12,735.0 12,726.4 12,670.2 12,632.0 12,692.7 12,774.6 12,849.4 12,944.8 13,052.9 13,131.4 13,262.2 13,340.1
  Chicago-Joliet-Naperville, IL-IN-WI NA NA NA NA NA NA 9,098.3 9,169.6 9,206.0 9,233.3 9,260.7 9,276.3 9,297.7 9,337.1 9,384.6 9,429.5 9,474.2 9,504.0 9,522.4 9,537.0 9,553.8 9,550.1
  Dallas-Fort Worth-Arlington, TX NA NA NA NA NA NA 5,161.5 5,332.3 5,437.7 5,529.2 5,618.8 5,727.8 5,892.3 6,030.2 6,158.0 6,287.7 6,402.9 6,526.6 6,647.5 6,812.4 6,954.0 7,102.2
  Houston-Sugar Land-Baytown, TX NA NA NA NA NA NA 4,715.4 4,840.7 4,960.5 5,060.5 5,157.4 5,258.7 5,448.8 5,566.6 5,702.3 5,852.2 5,977.1 6,086.9 6,204.2 6,313.2 6,490.2 6,656.9
  Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV NA NA NA NA NA NA 4,796.2 4,927.9 5,012.0 5,079.3 5,152.9 5,224.3 5,267.5 5,320.0 5,391.6 5,494.3 5,610.1 5,703.9 5,804.3 5,950.2 6,032.7 6,098.3
  Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD NA NA NA NA NA NA 5,687.1 5,714.0 5,743.4 5,773.9 5,804.5 5,829.1 5,856.1 5,882.1 5,906.9 5,941.5 5,971.5 5,992.4 6,018.8 6,034.7 6,051.2 6,069.9
  Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL NA NA NA NA NA NA 5,007.6 5,110.8 5,197.2 5,261.7 5,336.4 5,411.1 5,429.7 5,423.0 5,454.6 5,504.6 5,582.4 5,670.1 5,762.7 5,828.2 5,929.8 6,012.3
  Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA NA NA NA NA NA NA 4,248.0 4,386.5 4,473.0 4,556.1 4,643.0 4,753.9 4,914.5 5,048.7 5,152.1 5,222.9 5,288.3 5,365.7 5,442.1 5,524.7 5,611.8 5,709.7
  Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH NA NA NA NA NA NA 4,391.3 4,432.1 4,440.0 4,434.7 4,425.0 4,418.0 4,427.4 4,447.8 4,483.1 4,527.2 4,560.7 4,591.1 4,640.8 4,684.3 4,732.2 4,774.3
  San Francisco-Oakland-Fremont, CA NA NA NA NA NA NA 4,123.7 4,174.8 4,158.5 4,146.0 4,133.4 4,137.9 4,148.7 4,183.6 4,243.9 4,302.8 4,345.3 4,391.0 4,455.6 4,516.3 4,594.1 4,656.1
  Phoenix-Mesa-Glendale, AZ NA NA NA NA NA NA 3,254.8 3,377.4 3,486.9 3,617.8 3,755.6 3,875.7 3,986.5 4,067.3 4,113.4 4,160.7 4,211.2 4,263.2 4,329.5 4,398.8 4,489.1 4,574.5
  Riverside-San Bernardino-Ontario, CA NA NA NA NA NA NA 3,251.9 3,363.7 3,452.5 3,536.4 3,637.3 3,774.7 3,914.2 4,018.1 4,106.4 4,153.6 4,245.8 4,305.0 4,350.1 4,380.9 4,441.9 4,489.2
  Detroit-Warren-Livonia, MI NA NA NA NA NA NA 4,452.6 4,461.9 4,456.4 4,453.4 4,445.9 4,431.0 4,409.7 4,377.1 4,339.5 4,311.7 4,291.8 4,285.8 4,292.1 4,295.0 4,296.6 4,302.0
  Seattle-Tacoma-Bellevue, WA NA NA NA NA NA NA 3,043.9 3,092.9 3,118.3 3,133.0 3,159.0 3,198.3 3,257.1 3,304.5 3,355.0 3,414.8 3,449.1 3,500.0 3,552.2 3,610.1 3,671.5 3,733.6
  Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI NA NA NA NA NA NA 2,968.8 3,022.7 3,051.4 3,077.5 3,105.2 3,131.5 3,165.8 3,200.4 3,232.0 3,261.5 3,286.2 3,318.5 3,353.7 3,459.1 3,495.2 3,524.6
  San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA NA NA NA NA NA NA 2,813.8 2,869.7 2,900.4 2,914.7 2,930.0 2,938.4 2,947.3 2,975.7 3,022.1 3,061.2 3,106.0 3,140.1 3,177.1 3,211.3 3,263.4 3,299.5
  Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL NA NA NA NA NA NA 2,396.0 2,444.0 2,487.4 2,529.7 2,587.8 2,651.6 2,699.9 2,726.8 2,747.0 2,763.9 2,789.1 2,824.7 2,842.9 2,870.6 2,915.6 2,975.2
  Denver-Aurora-Broomfield, CO 1 NA NA NA NA NA NA 2,179.2 2,241.4 2,266.8 2,284.9 2,304.8 2,332.7 2,374.2 2,418.7 2,464.0 2,509.4 2,560.5 2,600.6 2,645.2 2,697.5 2,754.3 2,814.3
  St. Louis, MO-IL NA NA NA NA NA NA 2,698.7 2,713.6 2,723.9 2,735.0 2,746.0 2,754.5 2,768.9 2,780.4 2,792.9 2,804.5 2,815.2 2,813.7 2,819.4 2,799.6 2,805.9 2,812.3
  Baltimore-Towson, MD NA NA NA NA NA NA 2,553.0 2,575.5 2,596.5 2,614.2 2,630.9 2,644.2 2,658.2 2,667.6 2,679.8 2,696.0 2,714.2 2,729.1 2,753.1 2,770.7 2,785.9 2,797.4
  Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2,335.4 2,380.3 2,426.4
  Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA NA NA NA NA NA NA 1,927.9 1,971.2 2,002.9 2,024.1 2,039.3 2,067.3 2,103.2 2,137.8 2,172.9 2,206.7 2,232.5 2,262.7 2,289.7 2,315.1 2,347.1 2,390.2
  Orlando-Kissimmee-Sanford, FL NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2,140.8r 2,171.4r 2,223.7r 2,267.8r 2,321.4r 2,387.1
  San Antonio-New Braunfels, TX NA NA NA NA NA NA 1,711.7 1,748.1 1,784.2 1,815.8 1,857.6 1,896.3 1,956.4 2,011.5 2,061.3 2,105.7 2,157.9 2,196.1 2,234.0 2,277.5r 2,326.7 2,381.8
  Total of Top 25 NA NA NA NA NA NA 111,170.0r 112,959.1r 114,124.7r 115,106.5r 116,064.4r 117,028.0r 118,133.1r 119,129.3r 120,328.5r 121,587.2r 124,982.1r 126,203.5r 127,574.0r 131,971.2r 133,599.7r 135,060.5
  Percent of total U. S. population NA NA NA NA NA NA 39.4r 39.6r 39.7r 39.7r 39.6r 39.6r 39.6r 39.6r 39.6r 39.6r 40.5r 40.5r 40.6r 41.7r 41.9r 42.0r
1 = Broomfield, CO was formed from parts of Adams, Boulder, Jefferson, and Weld Counties, CO on November 15, 2001 and was coextensive with Broomfield city. For purposes of presenting data for metropolitan and micropolitan statistical areas for Census 2000, Broomfield is treated as if it were a county at the time of the 2000 census.
NA = Not applicable
r = Data are revised